PRIVACYBELEID

De website floraprana.nl verwerkt persoonsgegevens die door de klant zijn verstrekt om digitale reservering voor workshops en bestellingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen privacybeleid

 • De zogeheten verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna AVG genoemd) is Floraprana (hierna 'verwerkingsverantwoordelijke' genoemd);
 • De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn info@floraprana.nl;
 • Met persoonsgegevens wordt alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

De bron van persoonsgegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de klant en verzameld via het contract voor de aankoop, aanmelding en uitvoering van de digitale bestelling die online via floraprana.nl is gedaan;
 • De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de klant die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de klant en Floraprana voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de klant voor de volgende doeleinden:

 • Voor de registratie op de website floraprana.nl in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;
 • Voor de uitvoering van de digitale bestelling of aanmelding die door de klant gedaan zijn (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);
 • Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele overeenkomst tussen klant en verwerkingsverantwoordelijke;
 • Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de contractuele overeenkomst. De contractuele overeenkomst kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele overeenkomst;
 • De verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de klant verwerken zijn onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de digitale bestelling of aanmelding tussen verwerkingsverantwoordelijke en klant.

Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

 • Webnode AG (online winkel systeem);
 • Verzendbedrijf;
 • Google Analytics (website analytics);

Rechten van de klant

In overeenstemming met de AVG heeft de klant:

 • het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens;
 • het recht op het laten verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het recht om de toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via  e-mail info@floraprana.nl;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik  van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

 • Door een digitale bestelling of aanmelding te plaatsen op de website floraprana.nl  bevestigt de klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;
 • De klant aanvaardt deze regels door het vakje in het formulier na aanmelding of bestelling aan te vinken;
 • De verwerkingsverantwoordelijke kan bovenstaande regels op elk moment bijwerken.


Dit privacybeleid geldt vanaf 01-10-2022